Bożena Wlazło

rzeczoznawca majątkowy

O mnie

Kim jestem?

Jestem absolwentką Politechniki Świętokrzyskiej Wydziału Budownictwa Lądowego. Posiadam uprawnienia nr 5362 nadane przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Moja firma jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego w PZU SA. Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości.

Czym się zajmuję?

Wyceną budynków mieszkalnych i lokali użytkowych, lokali mieszkalnych, nieruchomości komercyjnych, niezabudowanych nieruchomości gruntowych, nieruchomości rolnych, leśnych, letniskowych, zabytkowych, nieruchomości dla zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy, nieruchomości dla celów sprawozdań finansowych, ograniczonych praw rzeczowych, maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.
Szacowaniem wartości dla odszkodowań przy wywłaszczeniach, odszkodowań i wynagrodzeń z tytułu szkód spowodowanych budową infrastruktury podziemnej i nadziemnej.

Dodatkowo:

Doradzam w zakresie rynku nieruchomości. Przeprowadzam inwentaryzacje budynków. Tworzę kosztorysy.

Zapewniam

Terminowość

Profesjonalizm

Umiarkowane ceny

Zgodność z przepisami prawa,
PKZW i standardami PFSRM

Wiarygodność i rzetelność

wyceny w oparciu o analizę rynku

DLA KLIENTÓW

Przygotowuję wyceny dla następujących celów:

 • zabezpieczenia kredytów hipotecznych,
 • ustalenia ceny zakupu lub sprzedaży,
 • spraw sądowych,
 • ustalenie podatku od spadku i darowizn,
 • aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
 • podział majątku,
 • wykupu mieszkania spółdzielczego,
 • określenie opłaty adiacenckiej i planistycznej,
 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • określenie należności z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji (odrolnienia gruntu),
 • wycena nieruchomości jako wartości początkowej środków trwałych,
 • innych – zgodnie z zapotrzebowaniem.

Cena

Opłata za wycenę ustalana jest indywidualnie. Zależy ona od:

 • typu i wielkości nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny,
 • celu wyceny,
 • terminu i warunków wykonania czynności szacunkowych,
 • kosztów ponoszonych przez rzeczoznawców majątkowych w związku z wykonywanymi przez niego czynności (dojazd, wyszukiwanie i przygotowywanie dokumentów źródłowych, opłaty, podatki, itp.),
 • zakresu posiadanych przez zamawiającego wycenę dokumentów prawnych i technicznych niezbędnych do wyceny.

Opłata za doradztwo jest elastyczna i adekwatna do udzielonej porady. Jeśli chcieliby Państwo poznać dokładny koszt wyceny, prosimy o kontakt.

Obszar działania firmy: teren województw mazowieckiego i świętokrzyskiego.

Formy płatności: przelew, gotówka.

Dokumenty potrzebne do sporządzenia operatu szacunkowego

 1. numer księgi wieczystej lub aktualny poświadczony skrócony odpis z księgi wieczystej,
 2. kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej,
 3. wypis z ewidencji gruntów,
 4. dokumentacja techniczna budynku,
 5. pozwolenie na budowę,
 6. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania lub wypis i wyrys z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego lub studium gminy.
 1. numer księgi wieczystej lub aktualny poświadczony skrócony odpis z księgi wieczystej,
 2. zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej dotyczące przydziału lokalu.
 1. numer księgi wieczystej lub aktualny poświadczony skrócony odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu,
 2. numer księgi wieczystej lub aktualny poświadczony skrócony odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla części wspólnej nieruchomości,
 3. aktualny wypis z ewidencji gruntów i lokali dla działki na której znajduje się lokal,
 4. zaświadczenie o samodzielności lokalu.
 1. numer księgi wieczystej lub aktualny poświadczony skrócony odpis z księgi wieczystej,
 2. kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej,
 3. aktualny wypis z ewidencji gruntów,
 4. decyzja o warunkach zabudowy,
 5. wypis i wyrys z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań.
 1. numer księgi wieczystej lub aktualny poświadczony skrócony odpis z księgi wieczystej,
 2. kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej,
 3. aktualny wypis z ewidencji gruntów,
 4. dokumentacja techniczna budynku,
 5. pozwolenie na budowę,
 6. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania lub wypis i wyrys z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego lub studium gminy,
 7. pozwolenie na użytkowanie.

kontakt

WYCENA NIERUCHOMOŚCI Bożena Wlazło

Zadzwoń, Napisz

26-600 Radom,
ul. K. Makuszyńskiego 9/1

REGON 145973724

NIP 948-105-21-84

Bank Pekao S.A. 84 1950 0001 2006 0248 8653 0002